Privacy verklaring

Miraconsult, gevestigd
Jan Olphert Vaillantlaan 34
1086 ZA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Anurag ten Klooster
Miraconsult
Jan Olphert Vaillantlaan 34
1086 ZA Amsterdam
0614217402
Anurag ten Klooster is de Functionaris Gegevensbescherming van
Miraconsult Zij is te bereiken via info@anurag.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Miraconsult verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door
een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@anurag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Miraconsult verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Miraconsult analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren.
– Miraconsult verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Miraconsult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaartermijn
Personalia > 5 jaar > wettelijk bepaald
Adres > 5 jaar > wettelijk bepaald
Delen van persoonsgegevens met derden
Miraconsult verstrekt geen gegevens aan derden of alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Miraconsult gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet
of smartphone. Miraconsult gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten
werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we
cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/
situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miraconsult
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij
van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@anurag.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek .
Miraconsult wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Miraconsult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@anurag.nl