Privacy verklaring

Miraconsult (KvK ingeschreven bedrijfsnaam van Anurag), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Anurag ten Klooster
Miraconsult
Jan Olphert Vaillantlaan 34
1086 ZA Amsterdam
0614217402

Anurag ten Klooster is de Functionaris Gegevensbescherming van Miraconsult. Zij is te bereiken via info@anurag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Miraconsult verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
- Gegevens over jouw activiteiten op de website - anoniem verwerkt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anurag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Miraconsult verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Miraconsult analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
- Miraconsult verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Miraconsult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens - Bewaartermijn

Voor coachings/counsellingsklanten geldt dat er een geanonimiseerd dossier wordt aangelegd, die we verplicht zijn 15 jaar te bewaren, waarin verslag wordt gelegd van de coachingsbijeenkomsten en gegevens die voor je behandeling noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld over eerdere behandelingen. Als behandelende therapeut/coach/counsellor heb ik alleen toegang tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dossiers van coaching klanten worden geanonimiseerd bewaard.

Voor andere klanten is deze bewaartermijn kort, meestal 1 jaar.

- Personalia indien klant - 15 jaar - wettelijk bepaald, anders 1 jaar
- Adres indien klant - 15 jaar - wettelijk bepaald, anders 1 jaar
- Telefoonnummer indien klant - 15 jaar - wettelijk bepaald
- Emailadres indien klant - 15 jaar, of zolang je staat ingeschreven voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden:

Miraconsult verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Naam en emailadres en indien je een betalende klant bent ook adresgegevens worden alleen gedeeld met de boekhouder (voor het opmaken van facturen en controleren van betalingen en belastingaangifte), en met de emailprovider Active Campaign waar vanuit de mailings worden verstuurd en met de bank indien er betalingen gedaan zijn.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Miraconsult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Miraconsult gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Miraconsult gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op de websites van Miraconsult zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo maximaal mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wanneer wij gebruik maken van Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten dan gebeurt dit met geanonimiseerde gegevens. Kijk hiervoor bij de privacy verklaring en de gegevensverwerking op Facebook.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miraconsult en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anurag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Miraconsult wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Miraconsult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anurag.nl

De websites van Miraconsult: www.anurag.nl en www.academievoorleven.com maken gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maakt Anurag van Miraconsult ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Haar Imac is vergrendeld met een sterk wachtwoord en haar I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Face-ID.
Ze werkt haar plugins en thema van mijn website regelmatig bij.  

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Miraconsult verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@anurag.nl. 

“Verander wat je niet kunt accepteren en accepteer wat je niet kunt veranderen”

Vind rust
in je drukke leven

Heb je een vraag over een training of opleiding?

rbng
VMBN_logo
CRKBO_Instelling
ABvC logo